24 Άτοκες Δόσεις για αγορές στο κατάστημα
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Τοποθέτηση Καλυμμάτων από 25€
Παραλαβή από το κατάστημα

Bodywork Shampoo Conditioner 500ml Autoglym

Email
Σαμπουάν με Κερί Autoglym
_________________506eed11f0ca9.jpg_________________506eed11f0ca9.jpg
Τιμή καταστήματος: 13,00 €
Εκπτωση -2,00 €
Τιμή e-shop11,00 €
Κατασκευαστής: Autoglym
  • Περιγραφή

Το τακτικό πλύσιμο, ειδικά το χειμώνα, διατηρεί το φινίρισμα της βαφής. Τα κοινά καθαριστικά σπιτιού περιέχουν πολύ δυνατό απορρυπαντικό με αλάτι για να σπάνε τα λίπη, γεγονός που τα καθιστά εντελώς ακατάλληλα για το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Το Body Work Shampoo Conditioner καθαρίζει απαλά και ακίνδυνα όλες τις βρομιές από το αμάξωμα, χωρίς να επηρεάζει τη βαφή. Συμπυκνωμένο και ουδέτερο, περιέχει αντισκωριακά στοιχεία και κερί, που σχηματίζουν μια στιλπνή ασπίδα που απωθεί το νερό, προστατεύει από την διάβρωση, παρατείνει το αποτέλεσμα των αλοιφών γυαλίσματος της Autoglym και προσφέρει προστασία της βαφής από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500ml.

Δηλώσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Δηλώσεις προφυλάξεων P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερόγια αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.Συνεχίστε να ξεπλένετε.P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.P102 Μακριά από παιδιά.P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο.P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους περιφερειακούς κανονισμούς.ΕπισήμανσηΠεριέχειReaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)Επισήμανση απορρυπαντικού 5 -< 15% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, < 5% αμφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αρωματικές ουσίεςΦυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠεριγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕισπνοή Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο σε καθαρό αέρα αμέσως.Κατάποση Εκπλύντε το στόμα σχολαστικά με νερό.Επαφή μετο δέρμαΠλένετε το δέρμα σχολαστικά με σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν ο ερεθισμόςεπιμένει και μετά το πλύσιμο.Επαφή με τα μάτια Εκπλύντε με νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα.-Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερεςΕισπνοή Καμία γνωστή δυσμενής επίπτωση.Κατάποση Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.Επαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.Επαφή με τα μάτια Ερεθίζει τα μάτια.

Κατασκευαστές


Λίστα Εφαρμογών